021-26102000

021-26102000

انتقادات و پیشنهادات

 • نام مشتری :
 • شماره همراه :
 • انتخاب فروشگاه :
 • نحوه عملكردوبرخورد پاركبان :
  عالی خوب ضعیف
 • نحوه عملكرد و برخورد فروشنده :
  عالی خوب ضعیف
 • نحوه عملكرد و برخورد كافي من :
  عالی خوب ضعیف
 • نحوه عملكرد و برخورد خياط :
  عالی خوب ضعیف
 • نحوه برخورد و عملكرد صندوقدار :
  عالی خوب ضعیف
 • کد امنیتی :
 • سایر انتقادات و یا پیشنهادات :